Bola jeseň 2. septembra 1968, keď sa po prvýkrát ozvalo školské zvonenie, otvorila sa školská brána a začala sa história novej 14 - triednej Základnej deväťročnej školy v Nedožeroch- Brezanoch . Napriek tomu, že to bol zložitý rok plný nezodpovedaných otázok a nádejí, podarilo sa vtedajšiemu Miestnemu národnému výboru, Odboru školstva a Priemstavu Prievidza dokončiť školu a hlavne odovzdať deťom, ktoré na vyhovujúce podmienky k štúdiu už dlho čakali. Celý areál školy, ku ktorému patrí budova telocvične so školskými dielňami, školská jedáleň a bytovka pre učiteľov, bol daný definitívne do užívania 27. júna 1969 . Je chvályhodné, že sa pri tejto príležitosti pamätalo aj na významného rodáka obce V. B. Nedožerského. Na podnet a pričinením rodoľuba Jozefa Uhliara bola pred budovou školy umiestnená bronzová socha tohto popredného stredovekého učenca. Autorom sochy bol akademický sochár František Gibala.

V prvom školskom roku 1968/69 navštevovalo školu 462 žiakov v 16 triedach. Nakoľko kapacita nestačila, museli sa dve triedy žiakov vyučovať v starej škole v časti obce Brezany.
fit_top310x233trpic1.jpg
NAŠA ŠKOLA DNES

ZŠ tvorí samostatná budova školy, školská jedáleň, telovýchovný pavilón, športový areál, školská záhrada a trieda v prírode.Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje v 13 klasických a 3 odborných učebniach. Školský klub detí má zrekonštruované priestory pre svoju samostatnú činnosť. V škole sú vybudované dve PC učebne, ktoré sú využívané aj v mimovyučovacom čase, žiaci majú k dispozícii internet a multimediálne programy. V dvoch triedach na I. stupni / ročníky 1.- 4. / je k dispozícii interaktívna tabuľa, na 2. stupni sú v 3 triedach k dispozícii dotykovo interaktivne tabule s PC a dataprojektormi. Škola má svoj vlastný vnútorný okruh a pripojenie wifi. Škola má svoju vlastnú webovú stránku.
V uplynulých rokoch došlo k viacerým rekonštrukciám, ktoré výraznou mierou zlepšili výchovno-vzdelávací proces z hľadiska funkčnosti priestorov, bezpečnosti, hygieny a estetickej funkcie.
V školskom roku 2012/2013 bola realizovaná kompletná výmena okien, vstupných a únikových dverí v telovýchovnom pavilóne, bola uskutočnená kompletná výmena strechy na budove telovýchovného pavilónu, esteticky sa upravil vstupný priestor do budovy základnej školy.

Cieľom je zatraktívniť školu svojím zameraním, v školskom vzdelávacom programe klásť dôraz na posilňovanie komunikačných schopností žiakov, rozvoj prírodovedných predmetov a estetickej výchovy, na výučbu počítačových zručností . Vyučovanie cudzieho jazyka začať už od materskej školy, prepojiť ju s vyučovaním cudzieho jazyka na 1. stupni ZŠ.

V školskom roku 2012/2013 sa základná škola zaradila svojimi výsledkami medzi najúspešnejšie školy Prievidzského okresu a vo vzdelávacom procese patrí medzi lídrov na hornej Nitre. Potvrdzujú to vynikajúce výsledky, ktoré dosiahli žiaci školy v okresných, krajských a celoslovenských súťažiach a olympiádach. V tabuľke úspešnosti škôl okresu Prievidza spomedzi 49 základných škôl, základných umeleckých škôl a osemročných gymnázií sa naša škola svojimi výsledkami umiestnila na vynikajúcom 3.mieste, z vidieckych škôl sme sa opäť umiestnili na 1.mieste!
DSCN4959.JPG
imagesCANAP164.jpg
fit_top310x233trpic4.jpg
fit_top310x233trpic5.jpg
DSCN4965.JPG
DSCN4977.JPG
DSCN4987.JPG
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one